MEDIACJE

 
M

 

ediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów, gdzie bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej.

Celem działania mediatora jest ułatwienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

 

Strony konfliktu traktowane są jak specjaliści od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami ponieważ to oni znają swoje oczekiwania i potrzeby. To od nich zależy też ostateczny kształt porozumienia lub zamknięcie sprawy bez porozumienia.

 

Mediacja skupia się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza perspektywę wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki mediatorowi. Mediator jest pośrednikiem między stronami konfliktu. Neutralność i brak powiązań z osobami zaangażowanymi w jego przebieg, może im ułatwić osiągnięcie obopólnego porozumienia. Jego zadaniem jest pomoc stronom w rozmowie dotyczącej wzajemnych relacji w przyszłości.

 

Postawa i zachowania mediatora są:

 

 • bezstronne,
 • wolne od ocen,
 • wolne od komentarzy,
 • wolne od nacisków  
 • wolne od wygłaszania osobistych poglądów.

Zadania mediatora:

 • informuje strony o przebiegu mediacji i wyjaśnia stronom wszystkie niejasności dotyczące kolejnych spotkań
 • dba o dobrą atmosferę i pomaga stronom ustalić wspólne reguły postępowania podczas rozmów
 • stara się zrozumieć konflikt i rzeczywiste interesy uczestników sporu
 • jest dla stron i działa dla ich dobra
 • czuwa nad całym procesem komunikacji zadając pytania, podsumowując wypowiedzi stron, asystując im

Wszystkie strony mediacji mają możliwość przerwania mediacji jeżeli istnieje brak szans na wypracowanie porozumienia lub gdy strony zechcą przerwać ten proces.

Ogólne zasady prowadzenia mediacji uwzględniają:

 • dobrowolność i akceptowalność
 • neutralność
 • bezstronność
 • poufność

Etapy powadzenia mediacji:

 • wprowadzenia i przedstawienia stronom szczegółów samej procedury mediacyjnej
 • przedstawienie konfliktu przez strony
 • wypracowanie listy problemów do rozwiązania
 • omówienie potrzeb
 • poszukiwania rozwiązań
 • praca nad porozumieniem

Obszary mediacji w jakich uczestniczymy to spory pracownicze, konflikty wewnątrz organizacji.

Mediacja w firmie

Mediacje prowadzone w firmach służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem i dotyczą najczęściej:

 • naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy (formy dyskryminacji) tj. molestowanie seksualne i mobbing
 • nieporozumień i konfliktów między szefem i zespołem
 • wypowiedzenia warunków umowy
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • konfliktów interpersonalnych w zespole
 • konfliktów między związkami zawodowymi i pracodawcą